Smluvní podmínky užití serveru anglictinapisni.cz

Provedením registrace nebo umístěním obsahu na server anglictinapisni.cz (dostupném na URL http://anglictinapisni.cz) souhlasí uživatel s níže uvedenými Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Provozovatelem serveru anglictinapisni.cz (dostupném na URL http://anglictinapisni.cz dále jen "Server") a poskytovatelem služeb je BcA. Šárka Walterová, email: info@anglictinapisni.cz (dále jen "Provozovatel"). "Uživatelem" je kterákoliv právnická nebo fyzická osoba, která užívá služby Provozovatele.

Provozovatel poskytuje uživatelům Serveru služby ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se o možnost vkládání textového a obrazového nebo smíšeného obsahu a informací (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezúplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od Uživatelů bez předchozího upozornění, a to především z důvodu, kdy "Příspěvky" jsou svým obsahem nebo charakterem v rozporu se zákonem. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, budou příslušné Příspěvky nahrané Uživatelem neprodleně smazány vždy a registrace Uživatele může být zrušena.

Provozovatel není povinen prohlížet obsah Serveru, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující protiprávní obsah.

Informace a Příspěvky umístěné na webu Provozovatele jsou přístupné veřejnosti.

Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Registrací Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení a email budou použity pro účely vytvoření profilu a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při registraci zprávy, obsahující informace především o novinkách na Serveru a obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svou registraci a je oprávněn kdykoliv vymazat svůj Příspěvek.

Uživatel není oprávněn k využívání služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. A to zejména k umístění "Příspěvků" porušujících autorská práva, obsahujících rasistické výroky, hrubé urážky, nebo jiný útočný obsah. Uživatel nesmí užívat obsah Serveru ke komerčním účelům, nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu a nesmí zasílat jakýmkoli způsobem spam. Poruší-li Uživatel tyto Podmínky, nese za to plnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů či změn a funkcí nabízených prostřednictvím Serveru. Pravidelně si tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Pokud Uživatel s upravenými Podmínkami nesouhlasí, může zrušit svou registraci a přestat Server užívat.